Zniszczenie towaru

Jak postępować w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru?

W branży TSL często niestety zdarzają się błędy, niedopatrzenia lub zdarzenia losowe które znacząco wpływają na przebieg transportu lub stan towaru. Przywilejem stron, które występują w liście przewozowym jest możliwość składania reklamacji do drugiego podmiotu umowy. Zasady składania reklamacji w przewozach międzynarodowych określają odpowiednie Konwencje, osobne dla każdej gałęzi transportu. Na naszym szkoleniu „Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach…

Ubezpieczenie ładunku

Ubezpieczenie ładunku w transporcie

Czy oprócz ubezpieczenia stron umowy należy także ubezpieczyć ładunek? Ubezpieczenie cargo, inaczej mienia w transporcie, powinno szczególnie zainteresować spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także przedsiębiorców, którzy ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku. Często zdarza się, że kontrakty handlowe bądź banki obligują przedsiębiorców za zawarcia takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie cargo zapewnia ochronę także w przypadku szkód poniesionych na skutek zdarzeń losowych jak wypadek, powódź, eksplozja…

Ubezpieczenie OC Spedytora

Kolejnym podmiotem w łańcuchu dostaw który powinien zostać ubezpieczony jest spedytor. Może on zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania z powodu uszkodzenia bądź utraty przesyłki, ale także gdy umowa spedycji została wykonana w sposób niepoprawny co spowodowało poniesie przez zleceniodawcę szkód. Ale czy ubezpieczenie OC pokryje wszystkie szkody spowodowane przez spedytora? Kluczem jest umiejętne dobranie ubezpieczenia OC. O czym należy pamiętać wybierając ubezpieczenie mówimy na naszym…

ubezpieczenia przewoźnika

Czy warto inwestować w ubezpieczenia?

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń w spedycji i w najbliższych dniach postaramy się wam je przybliżyć. Dziś chcemy skupić się na ubezpieczeniu OC przewoźnika drogowego. Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zapewnia ochronę w momencie niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewozu,czyli uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata towaru. Ubezpieczenie pokrywa także szkody spowodowane na skutek opóźnienia dostawy czy zagubienia dokumentów.

Czy list przewozowy jest obowiązkowym dokumentem?

Czym jest list przewozowy? Jest to potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem na przewozu towaru. Jego funkcją jest określenie w jakich warunkach ładunek powinien być transportowany. Nie istnieje gotowy wzór listu, jednak powinien być on przygotowywany wspólnie przez obie strony i powinien zawierać kluczowe informacje jak dane kontaktowe podmiotów, określenie rodzaju i parametrów towaru oraz koszty związane z przewozem. Choć nie ma obowiązku wystawiania…

Umowa spedycji

Czym jest umowa spedycji?

Czym jest umowa spedycji? Jest to umowa zawierana pomiędzy spedytorem a zleceniodawcą. Na jej podstawie zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia z usługi wykonane przez spedytora z zakresu przewozu dóbr w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, na przykład do wysyłania lub odbioru przesyłki. Niekiedy zdarza się, że jedna ze stron zmuszona jest do złożenia reklamacji z powodu niedotrzymania warunków kontraktu. Dlatego właśnie organizujemy szkolenie “Reklamacje i…