I. Organizator szkolenia

 1. Organizatorem szkolenia jest AKADEMIA TRANSPORTOWA z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-347) przy ulicy Św. Piotra 13/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Gdańsku XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708622, NIP 586 232 58 66
 2. Organizator posiada odpowiednie uprawnienia lub umowę współpracy z podwykonawcą na prowadzenia szkoleń przedstawionych w ofercie.

II. Miejsce szkolenia

 1. Szkolenia przeprowadzane są w salach szkoleniowych Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2 w Gdyni  lub w miejscu określonym w ofercie na stronie akademia-transportowa.pl.
 2. Szkolenia zamknięte realizowane są w miejscu ustalonym indywidualnie ze zleceniodawcą szkolenia.

III. Organizacja szkolenia

 1. AKADEMIA TRANSPORTOWA   organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej: akademia-transportowa.pl.
 2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia
 3. AKADEMIA TRANSPORTOWA podejmie wszelkie środki do wykonania starannie powierzonego zlecenia.
 4. AKADEMIA TRANSPORTOWA organizuje szkolenie po skompletowaniu grupy, określonej w ofercie szkolenia,  i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia lub odwołania szkolenia, jeśli nie zgłosi się wymagana liczba uczestników. Uczestnicy szkolenia, gdy nie będzie się ono odbywało w wyznaczonym terminie, zostaną o tym powiadomieni najpóźniej 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 5. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z zawarciem umowy szkoleniowej.
 6. Zlecenie na szkolenie wypełnione przez zleceniodawcę lub podpisanie karty zgłoszeniowej upoważnia AKADEMIĘ TRANSPORTOWĄ do wystawienia Faktury bez podpisu. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za szkolenie na wskazane konto bankowe podane na fakturze.

IV. Opłaty za szkolenia i kursy

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za szkolenie.
 2. Niedokonanie  pełnej wpłaty należności za szkolenie w wymaganym terminie, podanym w ofercie szkolenia, stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia AKADEMIĘ TRANSPORTOWA do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia oraz obciążenie uczestnika szkolenia kosztami poniesionymi przez organizatora szkolenia.
 3. Zgodnie z przepisami działu III punkt 3, AKADEMIA TRANSPORTOWA zwróci wpłacone opłaty za szkolenie lub wyznaczy nowy termin.

 

V. Prawa i obowiązki uczestników szkolenia

 1. Do szkolenia lub kursu może przystąpić wyłącznie osoba uprawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagania wymienione są w ofercie szkolenia.
 2. Umowa o szkolenie zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza, który jest dostępny na stronie akademia-transportowa.pl. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.  Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data data wpływu formularza zgłoszenia do Organizatora).
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc.
 4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres Organizatora formularza. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia
 5. Uczestnik szkolenia może uzyskać harmonogram szkolenia w formie pisemnej.
 6. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu przed rozpoczęciem szkolenia należy zgłosić mailowo na adres e-mail: biuro@akademia-transportowa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 604 511 661.
 7. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia należności za szkolenie. Niedokonanie  pełnej opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia AKADEMIĘ TRANSPORTOWĄ do skreślenia uczestnika z listy uczestników i obciążenie za poniesione koszty.
 8. Wszelkie materiały szkoleniowe wydawane uczestnikom szkolenia stanowią materiały pomocnicze do nauki.
 9. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na szkolenie oraz aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, a także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.
 10. Uczestnik szkolenia jest obowiązany zapoznać się z regulaminem egzaminu państwowego lub przepisami regulującymi egzamin zamieszczonymi na stronie: akademia-transportowa.pl , jeśli kurs lub szkolenie kończy się egzaminem państwowym.
 11. Każdy uczestnik ma prawo złożyć reklamację na przebieg szkolenia, lub na zachowanie instruktora/wykładowcy w formie pisemnej lub ustnej do Pani Sylwii Zielińskiej tel. 604 511 661 lub Pana Sławomira Zelenta  tel. 503 072 647
 12. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach oraz przebywanie na terenie sali szkoleniowej osób zakłócających zasady współżycia społecznego, oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby te mogą zostać usunięte ze szkolenia.

 

VI.  Rabaty i promocje

 1. AKADEMIA TRANSPORTOWA udziela rabaty lub promocje na szkolenia, zamieszczone na stronie internetowej: akademiatransportowa.pl .
 2. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń zamkniętych lub grupowych obowiązują ceny ustalane są indywidualnie.

V. Ochrona danych osobowych RODO

1. Administrator danych:
AKADEMIA TRANSPORTOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-347) przy ulicy Św. Piotra 13/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Gdańsku XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708622, NIP 586 232 58 66
2.Dane kontaktowe
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@akademia-transportowa.pl, lub pisemnie na następujący adres: Akademia Transportowa sp. z o.o. ul. Św. Piotra 13/3 , 81-347 Gdynia.
3.Zapewnienie poufności danych osobowych
Administrator danych oświadcza, że chroni dane osobowe klientów na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.
4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania klientów Akademii Transportowej Sp. z o.o.
Dane będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania usług oferowanych przez Akademię Transportową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• przekazania do instytucji: państwowych, samorządowych – zgodnie z odrębnymi przepisami, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na świadczone usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu:
• przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
• obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,
• obowiązku przechowywania dokumentów związanych z organizacją szkoleń określonych odrębnymi przepisami.
6. Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, w celu realizacji świadczenia umowy tj. wykonania szkolenia zgodnie z zawartymi umowami z administratorem wynikającymi z organizacji usługi oraz określonych przepisami prawa.
W momencie przekazania danych osobowych na podstawie zawarcia świadczenia usługi / umowy Pan/Pani zostaje każdorazowo szczegółowe informacje o podmiocie przetwarzającym dane w celu realizacji danej usługi przekazane przez administratora.
W celu windykacji należności – zostaną przekazane dane Podmiotom na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
8. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

VIII.  Uwagi końcowe

Regulamin obowiązuje od 1 czerwca  2018 r.