Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Ukończenie kursu (DGSA) uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Doradcą ds. bezpieczeństwa (DGSA) może być osoba:
– Która posiada wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia).
– Nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów,    obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.
– Ukończyła szkolenie na doradcę ds. bezpieczeństwa uzyskując zaświadczenie o ukończeniu kursu.
– Zdała egzamin Państwowy organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny.

Kurs na doradcę ds. bezpieczeństwa trwa 44 godziny.

Część ogólna:

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych , w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami – 1 godzina

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 godziny

Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 godziny

Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania – 3 godziny

Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie 2 godziny

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 godziny

Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem – 2 godziny

Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godzina

Ćwiczenia 6 godzin

Część specjalistyczna:

Przepisy dotyczące przewozu drogowego – przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych –1 godzina

Dokumentacja – dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym, zasady wypełniania, instrukcje pisemne zgodne z ADR, świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, zaświadczenie ADR – 1 godzina

Pojazdy – wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU, wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), sprzęt gaśniczy, oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach – 4 godziny

Załadunek i rozładunek – mocowanie ładunku na pojeździe, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością – 3 godziny

Przewóz w cysternach – dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern – 3 godziny

Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne – zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, ochrona środowiska – 3 godziny

Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem rodzaje i zakres szkoleń, dokumentacja szkolenia – 1 godzina

Konsultacje – 4 godziny

Czas trwania szkolenia 44 h . Koszt szkolenia otwartego – 2500 zł.

Planowany termin szkolenia DGSA to 28.09.2020 – 02.10.2020 r

Miejsce szkolenia : ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Szkolenia prowadzone są w małych grupach  przez Sylwię Zielińską  – informację na temat terminów szkolenia można uzyskać +48 604511661