Doradztwo ADR – transport drogowy towarów niebezpiecznych, IMDG – transport morski towarów niebezpiecznych, RID – transport kolejowy towarów niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, sprzedażą i logistyką towarów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami prawa mają obowiązek wyznaczyć co najmniej jednego doradcę ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych. Oznacza to, że nadawcy, odbiorcy i przewoźnicy towarów niebezpiecznych mają ustawowy obowiązek wyznaczenia doradcy ADR.

A dokładnie kto musi wyznaczyć doradcę ds. bezpieczeństwa?

Nadawcy towarów niebezpiecznych – czyli producenci tych towarów, firmy handlujące tymi towarami – sprzedające je w ilościach hurtowych, wytwórcy odpadów niebezpiecznych ( np. poprodukcyjnych odpadów ) oraz wszystkie inne przedsiębiorstwa występujące w dokumentacji transportowej jako nadawca.

Przewoźnicy towarów niebezpiecznych – czyli wszystkie firmy zajmujące się przewozem  ( również na potrzeby własne ) towarów niebezpiecznych.

Firmy zajmujące się załadunkiem towarów niebezpiecznych  – firmy zajmujące się magazynowaniem i konfekcjonowaniem towarów niebezpiecznych.

Odbiorcy towarów niebezpiecznych. Przedsiębiorstwa które przyjmują rozładunek towarów niebezpiecznych z pojazdów oznakowanych „pomarańczowymi tablicami”.

Rolnicy – przewożący nawozy np. saletrę amonową w ilościach nie podlegających wyłączeniu.

Jaki jest zakres uprawnień i obowiązków doradcy? W czym doradca może pomóc?

Umowa ADR jasno określa cel/ powód wyznaczenia doradcy i jest nim:

” Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób”

Nie ma co ukrywać, że wymagania dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych są bardzo skomplikowane. Paradoksalnie jednak osoby, które maja największe obowiązki i odpowiedzialność, czyli nadawcy towarów niebezpiecznych, bardzo często nie korzystają z usług doradcy ds. bezpieczeństwa. Dzieje się tak z dwóch powodów:

 • z niewiedzy – bardzo często spotykana sytuacja. Nadawca zlecając usługi magazynowe myśli, że ceduje również obowiązki związane z towarami niebezpiecznymi, zapominając jednak, że nadal w dokumentacji transportowej występuje jako nadawca. Jeżeli podczas kontroli przewozu takiego ładunku zostanie spisany protokół to na 100 % nadawca będzie weryfikowany pod względem np. złożenia sprawozdania rocznego, wyznaczenia doradcy itd.
 • z oszczędności – pozornych oczywiście, gdyż jeżeli dojdzie do sytuacji kontroli to wówczas kary nakładane na przedsiębiorcę nadawcę są niewspółmiernie wysokie wobec kosztów wyznaczenia doradcy.

Odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

 •  Śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych.
 •  Doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

 • Procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych.
 • Praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu.
 • Procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.
 • Prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, obejmującego zmiany w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej.
 • Wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych.
 • Prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych.
 •  A także do:

 • Wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu sięwypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów.
 • uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów.
 • Sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje.
 •  Stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.
 • Wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom.
 • Wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących pakowania, napełniania, załadunku i rozładunku.
 • Wprowadzenia planu ochrony, o którym mowa w 1.10.3.2.uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu.

Akademia Transportowa oferuje Państwu ofertę na którą składają się obowiązkowe elementy, wynikające z umowy ADR, ale ściśle dopasowane do potrzeb każdego indywidualnego przedsiębiorstwa.

Głównym doradcą ułatwiającym prowadzenie działaności gospodarczej z wykorzystaniem towarów i odpadów niebezpiecznych jest Sylwia Zielińska doradca ADR/RID/IMDG zajmująca się zawodowo logistyką towarów niebezpiecznych od 2003 roku. Jesteśmy Państwu w stanie zagwarantować świadczenie usług na najwyższym poziomie. Skontaktuj się z nami i już nigdy nie marnuj czasu na rozwiązywanie problemów z towarami niebezpiecznymi.